Bnfd. Gilded Tower 'Mystic Maze' 6464

tamanho do vaso
12
tamanho da flor: 0
 
tamanho do vaso: 12